ดูแลผู้สูงอายุ

เพราะเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมโทรม ถดถอย ในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งร่างกายและจิตใจ อาจมีโรคเรื้อรัง ที่ต้องการการดูแลและรักษา

ฟื้นฟูผู้ป่วย

การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย เป็นบริการที่จำเป็นอย่างมากสำหรับ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเพิ่มระดับความสามารถที่มีอยู่เดิมและเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค

กายภาพบำบัด

ให้บริการโดยการตรวจประเมินและบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ที่เกิดจากภาวะของโรค เป็นทั้งการป้องกัน ฟื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมสภาพของร่างกาย ด้วยวิธีทำกายภาพบำบัด

Welcome to Suratnursinghome 

อุ่นใจ ใกล้หมอโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐและเอกชน

เน้นประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

บริหารงานโดย

อาจารย์ วาสนา วิชัยดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการกายภาพบำบัดและพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียน สบส

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร ที่มีความพร้อมในการให้บริการ เปิดให้บริการดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แห่งเดียวในจังหวัด สุราษฏร์ธานี

มิติใหม่ สู่สังคมใหม่ สังคมผู้สูงวัย

สถานที่พักสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย แบบครบวงจร

แห่งแรกในภาคใต้อากาศดีปลอดภัยเดินทางสะดวก

โรงเรียนการบริบาล

เราเป็นโรงเรียนการบริบาลที่มีสาขาในเครือมากที่สุดในภาคใต้และเป็นที่ยอมรับ จากประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 18 ปี เรามีศูนย์พยาบาลรองรับการทำงานของนักศึกษาในเครือ มีสถานประกอบการให้นักศึกษาฝึกงานและทำงานตามหลักสูตร

การันตี ! จบแล้ว มีงานทำ

โรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล

หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน

Nurse aid/NA (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล)

รับผู้จบ ม.3 , ม.6 , ปวช , ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา

ไม่ต้องสอบแข่งขัน ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

โทร 089 500 2472 , 065 663 6289 , 065 998 3587

ID Line 0869507299 , 0659983587

โรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล

บริหารงานโดย

อ.วาสนา วิชัยดิษฐ์

อาจารย์ วาสนา วิชัยดิษฐ์

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

แพทย์หญิง ชนาธิป วิชัยดิษฐ์

แพทย์หญิง ชนาธิป วิชัยดิษฐ์

นางสาว ชนิสรา วิชัยดิษฐ์